Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

WIE ZIJN WE

Giften en de belastingdienst

Giften en de belastingdienst

Van giften die u doet aan goede doelen of instellingen kunt van de belastingdienst een deel terugkrijgen. Giften aan onze kerk zijn fiscaal aftrekbaar.

Hoeveel belasting u terug krijgt, is afhankelijk van verschillende criteria. Hoe geeft u? Eenmalig of gedurende meerdere jaren, vastgelegd bij de notaris of, sinds 2014 onderhands?  Een gift is pas een gift als u er niets voor terug krijgt.  U moet altijd schriftelijk kunnen aantonen dat u de gift gedaan heeft. Dit kan met een kwitantie, maar ook met een bankafschrift.

Eenmalige giften
Als u eenmalig een gift doet aan een goed doel of goedgekeurde instelling (ANBI, zie verderop), is deze aftrekbaar in box 1. U kunt de overheid daardoor laten meebetalen aan uw gift. Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.
Voor fiscale partners geldt de som van hun verzamelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.

Aftrekbare giften zijn o.a.:
- vrijwillige bijdragen (de actie Kerkbalans en de eventuele extra acties);
- andere kerkgiften (zending bijdrage);
- collectebonnen die u tijdens de kerkdiensten kunt gebruiken;
- collectebijdrage via GIVT.
Let op: contante collectebijdragen (munt en papiergeld) zijn vanaf 2021 niet meer aftrekbaar.

Digitaal collecteren met de Givt-app

Sinds eind september 2019 kunt u ook uw collecte afdragen door middel van de GIVT app. Zo ontstaat er naast de bekende wegen, zoals contant en met collectebonnen, ook een digitale manier van betalen. 

Periodieke giften
Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een goed doel of instelling, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. U legt dan bij de notaris in een akte, of sinds 2014 in een onderhandse akte van schenking, vast dat u jaarlijks een gift doet. Voor de onderhandse akte heeft de belastingdienst een formulier ontworpen waarop de schenker vastlegt wat voor bedrag hij in de komende tenminste vijf jaar aan een ANBI - goedgekeurde instelling zal schenken. Het formulier is hier te downloaden.
In het formulier wordt bij punt 4c melding gemaakt  van het RSIN nummer, dat nummer is voor onze kerk 002529622.

Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’.

Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift. Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.

De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:

  • De gift is vastgelegd bij een notaris, of sinds 2014 met een onderhandse akte van schenking. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij van dienst zijn. U moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en langer mag ook.
  • De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.
  • Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken zijn wij uiteraard bereid u hierbij ten dienste te zijn bij het invullen van het formulier.

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instellingen, afgekort ANBI, zijn instellingen die op een of andere manier bijdragen aan het algemeen nut. Denk hierbij aan: charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen en kerken of levensbeschouwende instellingen. Onze kerk voldoet aan deze vereisten, om die reden is uw gift aan onze kerk fiscaal aftrekbaar.

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer