Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Kom ook eens naar de Vredeskerk

Als gemeente streven we er naar ook mensen van buiten de eigen kring te bereiken en te raken. Stap daarom gerust eens bij ons binnen en ervaar hoe het in onze gemeente is.

Hier kunt u ons vinden
Mededeling Het Kerkelijk Bureau is op vrijdag 27 oktober gesloten!
10 oktober

Nieuws

Gemeenteavond, 6 november.

Op de financiële gemeenteavond in april jl. hebben we met vele gemeenteleden gesproken over de toekomst van onze gemeente. N.a.v. de uitkomsten van deze avond heeft de kerkenraad besloten om te investeren in een kerkelijk werker, waardoor er meer aandacht kan zijn voor jeugd en jonge gezinnen.

Lees verder

U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar; gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt, geurige olie die het gelaat doet stralen, ja, brood dat het mensenhart versterkt. Psalm 104: 13 - 15 Bron: Nieuwe Bijbel Vertaling

Pastoraat

Het voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien is de kern van alle pastoraat. Het doel van de pastorale zorg is het geestelijk leven binnen onze gemeente versterken en te werken aan een goede en hechte gemeenschap.

Lees verder

Geloofsverdieping

Voor zowel jongeren als ouderen heeft de gemeente verschillende activiteiten die meehelpen aan de geloofsverdieping. Bij deze activiteiten kun je denken aan themadiensten, Bijbelgroepen, (belijdenis) catechisatie en meer.

Lees verder

Kruispunten

Door middel van rituelen, symbolen, gebaren van troost, dankbaarheid, liederen, gebeden en teksten helpt de kerk je door de kruispunten (de doop, belijdenis, huwelijk, ziekte en begrafenis) van het leven heen. Voor veel mensen...

Lees verder

Kerkenraad

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad, bestaande uit de predikanten en de ambtsdragers. Deze ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) worden door de predikant bevestigd in hun ambt.

Lees verder

Diaconie

De diaconie maakt de liefde van Jezus Christus zichtbaar aan hen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld. Zo zorgt de diaconie voor financiële ondersteuning van individuele mensen...

Lees verder

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is belast met het financiële beheer, het personeelsbeheer en de zorg voor het vastgoed. De CvK is verantwoording schuldig aan de kerkenraad. Ook stuurt het CvK diverse commissies aan.

Lees verder

©2017 Vredeskerk katwijk  •  Disclaimer
Webontwikkeling: 2nd Chapter BV