Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

De gemeente

Beleidsplan 2020-2023

Samen Zijn Lichaam

Beleidsplan Vredeskerk 2020-2023

Dit beleidsplan heeft als uitgangspunt dat de gemeente van de Vredeskerk bestaat uit door de Geest van God bezielde en begaafde mensen. Samen zijn wij Zijn lichaam.

Er gebeurt veel in onze gemeente.  Er is ‘geleefd beleid’: uit wat we doen blijkt wat we belangrijk vinden. Daarom zijn via een enquête de ogen, oren en harten van andere gemeenteleden ingezet om tot een nieuw beleidsplan te komen. De opbrengst hiervan is vertaald naar een richting die aansluit bij de lopende ontwikkelingen zoals het doelgroepen- pastoraat. Daarbij willen we ons richten op de gaven die eenieder van de Heilige Geest gekregen heeft. Onze verschillende gaven ontdekken betekent meer mogelijkheden vinden om samen te leven en samen te werken. Hier willen we de komende jaren als gemeente mee aan de slag gaan.

Missie en Visie

We willen geworteld zijn in het Woord van God en in de belijdenis van onze kerk, waarin het verlossend lijden, sterven en de opstanding van Christus centraal staan. Met de Bijbel als leidraad voor het leven willen we een thuis zijn voor al die mensen die Jezus Christus als hun Heer ervaren, die met respect omzien naar elkaar, dienstbaar aan de gemeente, aan de samenleving en aan de medemens. Een kerk die open staat voor anderen, die uitnodigt, die dynamiek uitstraalt. Een gemeenschap van mensen die onderweg zijn, een eenheid in verscheidenheid waarvan anderen zeggen: “Daar willen wij bij horen”.

In onze kerkdiensten en overige activiteiten zoeken wij naar verdieping van ons geloof en onze relatie met God. We willen daarbij de gaven die elk gemeentelid gekregen heeft benutten tot opbouw van Gods gemeente.

We willen ook missionair zijn door alle ingeschreven leden te betrekken bij onze activiteiten. We richten ons eerst op de rand met het verlangen om het geloof te delen met de wereld om ons heen.

Doelstellingen

Voor deze beleidsperiode hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:

Doelstelling 1: Iedereen voelt zich thuis binnen de Vredeskerk

 • Om je thuis te voelen is het nodig dat je gezien en gehoord wordt, en dat je betrokken wordt. De kerkenraad initieert en faciliteert activiteiten die de onderlinge bekendheid en verbondenheid vergroten;
 • We houden rekening met elkaar en werken met elkaar samen aan onze gemeente;
 • We streven ernaar dat eenieder zich thuis voelt in onze erediensten;
 • De komende jaren zal het doelgroepenpastoraat verder moeten worden verankerd in onze gemeente. Gemeenteleden weten wat het doelgroepen pastoraat inhoudt, bij wie zij terecht kunnen en dragen hieraan bij. Er zal meer een beroep worden gedaan op gemeenteleden voor het bezoekwerk en activiteiten.

 Doelstelling 2: Gemeenteleden worden betrokken bij het kerkenwerk

 • We willen alle gemeenteleden betrekken bij het kerkenwerk door deel te nemen aan de erediensten en het gemeenteleven;
 • We werken zoveel mogelijk samen, zeker bij activiteiten die voor iedereen georganiseerd worden. We stimuleren daarbij over en weer meedoen met elkaar, bijvoorbeeld van ouderen met activiteiten van jongeren en andersom;
 • We geven verantwoordelijkheid. Voor iedereen die een langer lopende taak uitvoert is er een instructie of werkplan, waarin de verantwoordelijkheid helder beschreven wordt; 
 • We bieden ruimte voor en stimuleren nieuwe activiteiten. De kerkenraad faciliteert en initieert activiteiten, maar laat de uitwerking van een initiatief zoveel mogelijk bij gemeenteleden liggen. De kerkenraad vraagt om een plan, een begroting, verslag en evaluatie en helpt waar nodig. Hij organiseert instructie, begeleiding en toerusting;
 • We waarderen elkaar en vieren successen. In erediensten staan we stil bij hoogtepunten en danken ervoor.

Doelstelling 3: Het beleid en de organisatie van de gemeente is duidelijk en transparant.

 • De kerkenraad werkt aan een betere communicatie van wat er in vergaderingen besloten is en wat het beleid betekent. Betrokkenheid van gemeenteleden wordt daarmee vergroot;
 • In een gemeente die gavengericht wil werken is het belangrijk dat het bekend is wat ieders bevoegdheden zijn. De afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling; 
 • We streven ernaar dat iedereen weet welke agendapunten bij welke vergaderingen besproken moeten worden, zodat de duur van de vergadering in de hand worden gehouden en er plezier in het kerkenwerk ervaren wordt.

 Doelstelling 4: De begroting van de Vredeskerk is structureel gezond

 • Wij streven ernaar dat de (meerjaren) begroting van de Vredeskerk voor nu en in de toekomst structureel gezond is en blijft.
 • Wij hanteren daarbij de volgende uitgangspunten voor de begroting:
 • De exploitatiebegroting is structureel sluitend
  • Exploitatiekosten dienen gedekt te worden door de (jaarlijkse) vrijwillige bijdragen;
 • Het CvK doet in het geval van een (dreigend) exploitatietekort een voorstel aan de kerkenraad voor het oplossen hiervan;
 • Het CvK stelt voorwaarden op voor welk deel van de spaargelden vrij gemaakt kan worden voor investeringen en welk deel wordt aangehouden voor de toekomst van de kerk (weerstandsvermogen op basis van risico’s)
 • Het CvK stelt een Meerjarige Investerings Planning (MIP) op. Uitgaven voor investeringen (anders dan reguliere exploitatie) zijn mogelijk binnen de door het CvK en de kerkenraad goedgekeurde voorwaarden;
 • De verschillende commissies stellen, in overleg met het College van Kerkrentmeesters, duidelijke ramingen op voor hun activiteiten, waardoor er sneller een besluit kan worden genomen.
 • Heldere en uitgewerkte onderbouwingen voor voorzieningen en reserves;
 • Het informeren en betrekken van de gemeente over de begroting, kosten van de kerk/gemeentelijke activiteiten en ieders bevoegdheden en verantwoordelijkheden daarin.

 Contact opnemen? Scriba: Gerard de Jong scriba@vredeskerkkatwijk.nl

Bijlagen bij dit beleidsplan 

Hieronder vindt u de bijlagen die behoren bij dit beleidsplan 2020-2023

 

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer