Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Gemeenteavond op dinsdag 7 juli

24 juni
Gemeenteavond op dinsdag 7 juli

Als gemeente hebben we elkaar de laatste maanden weinig kunnen ontmoeten. Nu we vanaf 1 juli weer met wat grotere groepen bijeen mogen komen, willen we graag een gemeenteavond houden, en wel op dinsdag 7 juli vanaf 20.00 uur. De kerkenraad wil graag twee onderwerpen met u bespreken, de Plaatselijke Regeling en het beroepingswerk.

Plaatselijke Regeling. Als PKN-gemeente moeten we ons houden aan de landelijke Kerkorde. Over bepaalde zaken mag elke gemeente echter zijn eigen regels opstellen. Bijvoorbeeld wie er toegelaten wordt tot het Heilig Avondmaal, welke leden de doopvragen mogen beantwoorden, en welke relaties kerkelijk bevestigd kunnen worden. Die regels staan in de zogenoemde Plaatselijke Regeling. Vorig jaar bleek dat de Plaatselijke Regeling van onze gemeente niet geheel volledig was. De kerkenraad heeft de regeling daarom geactualiseerd en vastgesteld. Wij willen nu de nieuwe regeling ter goedkeuring aan de gemeente voorleggen. De Plaatselijke Regeling zal als bijlage bij de komende nieuwsbrief worden verstuurd.

Beroepingswerk. Nu ds. Cornelie Vreugdenhil vertrokken is naar Leerdam, kan het beroepingswerk echt beginnen. In de nieuwsbrief is al gemeld dat we van de PKN toestemming hebben om weer een predikant voor 80 % (0,8 fte) te beroepen. De PKN heeft daaraan wel enkele financiële voorwaarden verbonden, gezien onze financiële situatie. De laatste jaren moeten we namelijk steeds ons vermogen aanspreken om een sluitende begroting te krijgen. Het College van Kerkrentmeesters heeft nu aan de kerkenraad voorgesteld om de vacature niet weer voor 0,8 fte in te vullen. De kerkenraad heeft hierover een eerste overleg gehad, en heeft zich voorgenomen om de komende maanden te onderzoeken hoe wij de toekomst van onze kerk ingevuld willen zien. Dat wordt een brede discussie over de werkterreinen van onze predikanten, de invulling van onze kerkdiensten en  de financiën. Gezien het belang van dit onderwerp wil de kerkenraad graag van u als gemeente weten hoe u hierover denkt. U wordt op de gemeenteavond geïnformeerd over de mogelijkheden voor het beroepingswerk en over de verschillende aspecten waar de kerkenraad naar kijkt, en u kunt uw inbreng geven.

Reserveren. Net als bij de kerkdiensten werken we ook bij de gemeenteavond met een reserveringssysteem. U kunt zich bij ondergetekende aanmelden via scriba@vredeskerkkatwijk.nl. Aanmelden kan tot maandag 6 juli 20.00 uur. Er mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn in de kerkzaal. Zij die niet naar de kerk kunnen of willen komen, kunnen de gemeenteavond online volgen via kerkomroep en facebook. Voor die gemeenteleden zal het op de avond mogelijk zijn om via een whatsapp-groep inbreng te hebben.

Eric de Hoop, scriba

Mededeling

Sluiting Kerkelijk Bureau: In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

Dat is het jaarthema van de Protestantse kerk dit seizoen. De kerk heeft een goed verhaal. De Bijbel staat vol getuigenissen van mensen die God hebben ontmoet in hun leven. De Heer vertelt prachtige verhalen, gelijkenissen, over de relatie van God met zijn schepping. Dit mogen wij doorvertellen aan onze kinderen, aan mensen om ons heen. Het is niet zomaar een verhaaltje. Het is de boodschap die redding brengt.

Lees meer

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer