Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Pastoraat

Nieuwe opzet van de pastorale zorg: het doelgroepenpastoraat

In april 2018 hebben we op een gemeentevergadering nagedacht over hoe we de pastorale zorg in de gemeente anders kunnen organiseren. Er zijn een aantal ontwikkelingen die een nieuwe opzet van het pastoraat noodzakelijk maken. Denk aan: het afnemende aantal ouderlingen waardoor het niet meer mogelijk is om iedereen jaarlijks te bezoeken, de afnemende behoefte aan huisbezoek onder kerkleden en het verlangen om ouderlingen meer gericht op hun sterke punt in te zetten (crisispastoraat, bezoek aan randkerkelijken…).

Daarom hebben we ons pastoraat omgevormd naar doelgroepenpastoraat. Naast de vertrouwde huisbezoeken voor mensen die daar behoefte aan hebben, gaan we inzetten op het organiseren van allerlei activiteiten. Soms zijn ze direct bedoeld om elkaar te ontmoeten en te spreken. Denk aan de groeigroepen, de inloopmiddagen. Soms helpt samen dingen doen om ook aan de praat te raken en iets van je leven te delen. Denk aan de avonden over geloofsopvoeding, het vrouwenweekend of het vader-kind-kamp.

Wat hierboven genoemd is zijn allemaal voorbeelden van activiteiten die er al zijn. Het zijn plekken waar al wordt omgezien naar elkaar. Die plekken zijn een belangrijke vorm van pastoraat. Het leven met elkaar delen.

De nieuwe indeling in doelgroepen of aandachtsgroepen is een teken van een echt andere opzet van het pastoraat. We komen allemaal uit een oude situatie. Daarin gaven ouderlingen en bezoekers pastoraat en gemeenteleden ontvingen pastorale zorg. Dat kunnen we niet meer waar maken. Belangrijker nog: dat was eigenlijk niet zo’n goede situatie in een kerk. In de kerk heeft iedereen gaven en heeft iedereen iets te delen met anderen.

In de nieuwe opzet gaat het er om de gemeente te stimuleren onderling contacten te leggen en met elkaar in gesprek te komen over geloof en christelijk leven. We maken gebruik van de netwerken van contacten die er al zijn. We proberen nieuwe verbindingen te leggen via allerlei activiteiten. Maar het gaat er dus om dat het netwerk dat de gemeente is, zelf actief wordt.
Daarom roepen we gemeenteleden op om na te denken over ideeën voor pastorale vormen. U kunt die ideeën bij ons brengen via de ideeënbus in de gang en het mailadres: ideeënbus@vredeskerkkatwijk.nl.

De ouderlingen zijn in de nieuwe opzet dan ook niet meer verbonden aan wijken, maar aan aandachtsgroepen of doelgroepen.
Daarbij is de volgende indeling gemaakt:

Jeugd
ongeveer 0-21 jaar
jeugdouderlingen: Jan de Boer, Herman van der Plas, Marco van Rijn en Frank de Witte. Jeugdwerker: Arie Ravensbergen

Starters
leden die net hun eigen leven starten en levensbepalende keuzes maken: studie, eerste baan, eerste huis, kinderen….
Ouderlingen: Marga Guijt, Rieneke Meijvogel, Andrea Ouwehand, past. medew. Sandra Verhagen.

Bouwers
leden die een levensbepalende keuzes gemaakt hebben en nu hun leven uitbouwen. Gezinnen met opgroeiende kinderen, mensen met een vaste baan.
Ouderlingen: Marga Guijt, Rieneke Meijvogel, Andrea Ouwehand, past. medew. Sandra Verhagen.

Plussers
leden die meer tijd voor zichzelf krijgen. Aan het eind van het werkzame leven, kinderen zelfstandig.
Ouderlingen: Jaap Plokker, Ria Haasnoot. Past. medew. Jasper Sneijders, Coby de Vries

Senioren
75+ ers. Voor deze groep blijft voorlopig de oude situatie met huisbezoek gehandhaafd.
Ouderlingen: Bert Brouwer, Wil van Norden, Margreet Gillebaart
Past. medew. Corrie Kroon, Margreet Paap, Rob van Efferink, Wil Ouwehand

Welkomstgroep
Welkom aan nieuwe leden en contact zoeken met randleden
ouderling: Louise Wiersema, past. medew. David de Hoop.

De predikanten blijven aan de oude wijken verbonden.

Voor alle pastorale vragen is er een eerste contactpunt, gevormd door Pieta Brouwer en Wil van Norden. Ook wanneer u behoefte heeft aan een pastoraal bezoek kunt u contact met hen opnemen. Zij vormen ook de verbinding naar het verdere team van ouderlingen.

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer