Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

De gemeente

Begroting 2022

Voor u ligt de begroting 2022 van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee.

Inmiddels is een besluit genomen over de invulling van de werkzaamheden na het vertrek van ds. Vreugdenhil. Momenteel wordt er voor 0,6 fte een tweede predikant gezocht. 

Pastoraat

De begrote kosten voor het pastoraat stijgen 5% ten opzichte van de begroting 2021. We hopen vanaf het 2e halfjaar 2022 een predikant voor 0,6 fte te hebben aangesteld. 

Onderhoudsvoorziening

In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat een deel van de werkzaamheden uit het meerjaren onderhoudsplan in eigen beheer door onze technische commissie kan worden gedaan. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Dit bevestigt ons vermoeden dat het niet nodig is om jaarlijks een bedrag van € 64.257 te sparen voor het onderhoud dat is opgenomen in het meerjarenplan.

Voorlopig houden we de dotatie aan de reserve op € 27.356

Zoals vorig jaar aangegeven beseffen we dat dit niet afdoende zal zijn. Door tijdig en goed onderhoud zullen sommige posten uitgesteld kunnen worden. Het meerjarenplan blijft een levend document dat we jaarlijks zullen bekijken en waar nodig bijstellen. Hele grote uitgaven kunnen waar nodig uit de algemene reserve worden voldaan. We hebben er voor gekozen om deze niet op voorhand al te bestemmen voor het groot onderhoud.

Pastorie Frisodreef

De pastorie aan de Frisodreef is afgelopen jaar verhuurd.  Per 1 maart 2022 komt de woning leeg. De verbouwingsplannen die op de agenda stonden zullen na die datum doorgang vinden. De totale verbouwing zal, zoals eerder vermeld, € 65.000 gaan kosten. Een deel van dit bedrag is al in 2020 en  2021 uitgegeven. Het resterende deel ad € 48.500 wordt in 2022 uitgegeven. 

Resultaat begroting

Met ingang van 2020 presenteren we een sluitende begroting. Toch sluit de begroting 2022 evenals 2021 met een tekort. Dit betreft de verbouwing van de pastorie aan de Frisodreef. Deze uitgaven komen ten laste van de algemene reserve.

VVB

Voor het jaar 2021 is er € 213.500 aan VVB toegezegd. Van dat bedrag is eind oktober 2021 ruim 80% daadwerkelijk ontvangen. We hopen het resterende deel in de laatste maanden van het jaar te ontvangen.

Voor het jaar 2022 geldt dat we € 215.000 aan VVB inkomsten nodig hebben om de begroting sluitend te krijgen.

Verhuur

De verhuur neemt toe. In verband met de onzekerheden rondom Corona blijft het lastig om een inschatting te maken. Ten opzichte van de prognose 2021 verwachten we een stijging van ruim 10% in de verhuur van zalen, rouwkamer en buffetten. 

De totale verhuur opbrengsten pastorieën zullen naar verwachting ten opzichte van de prognose 2021 iets afnemen. Dit komt doordat de Frisodreef per 1 maart 2022 niet meer verhuurd zal worden aan derden.

 

©2023 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer